สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณสัตว์ จำนวน ๕ เรื่้อง

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณสัตว์ จำนวน ๕ เรื่้อง
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณสัตว์ จำนวน ๕ เรื่้อง
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักการคลังและสินทรัพย์ อารคาร สพฐ ๑ ชั้น ๒ กรุะทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักการคลังและสินทรัพย์ อารคาร สพฐ ๑ ชั้น ๒ กรุะทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๘๕๕๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางพวงมณี ชัยเสรี)
ผอ.สคส.
ปฏิบัติราชการแทนเลขา กพฐ.

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วันชัย ธงชัย)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย วันชัย ธงชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075151092&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure