สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือการรู้หนังสือไทย

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือการรู้หนังสือไทย
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือการรู้หนังสือไทย
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkhla.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๒๑๓๕๙๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสมโมท สหกโร)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย นูญ สายอ๋อง)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย นูญ สายอ๋อง ครู

 เอกสารสอบราคา เลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๗

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075165345&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure