สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ ๖๐ ปี วิทยุศึกษา จากวันวานถึงวันนี้

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ ๖๐ ปี วิทยุศึกษา จากวันวานถึงวันนี้
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ ๖๐ ปี วิทยุศึกษา จากวันวานถึงวันนี้
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยาแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๔ ๕๗๓๐ ต่อ ๕๒๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นฤมล กุศลเพิ่มพูล)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง นฤมล กุศลเพิ่มพูล นักวิชาการพัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 9/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065251915&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure