สอบราคาจ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียนและระบบงานวิชาการภายใต้โครงการบริหารจัดการข้อมูล

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียนและระบบงานวิชาการภายใต้โครงการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาเอกชน
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียนและระบบงานวิชาการภายใต้โครงการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาเอกชน
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องทำงานพัสดุุ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ณ โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เชิงสะพานกรุงธน) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ห้องทำงานพัสดุ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เชิงสะพานกรุงธน) ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.opec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๒๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์)
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง พรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง พรพรรณ มนตรีพิศุทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 9/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065170104&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure