สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารปฏิพัทธ์ อาคารทุ่งคา อาคารเจ้าฟ้าจำนวน ๖ คน

( สำเนา )
ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารปฏิพัทธ์ อาคารทุ่งคา อาคารเจ้าฟ้าจำนวน ๖ คน
 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารปฏิพัทธ์ อาคารทุ่งคา อาคารเจ้าฟ้าจำนวน ๖ คน
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารทุ่งคา ณ ห้องพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ อาคารทุ่งคา ณ ห้องพัสดุ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phuketvc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖-๓๕๕๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุนทร พลรงค์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง สุกัญญา ตันตระสกุลวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085218275&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure