สอบราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๙,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ภูเก็ต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ภูเก็ต ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pkt.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖๒๒๒๕๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง อรสา อุราพรรณอนันต์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง อรสา อุราพรรณอนันต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065288909&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure