สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
 
             โรงเรียนหนองพลับวิทยา  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนหนองพลับวิทยา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนหนองพลับวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องอำนวยการ โรงเรียนหนองพลับวิทยา ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีการจำหน่ายเอกสารราคาชุดละ 5,000.00 บาท  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongplub.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๕๗๑๒๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายจงรัก จันทวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง จันทิมา ไปดี)
 ครูผู้ช่วย
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
 โดย นาง จันทิมา ไปดี ครูผู้ช่วย
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 17/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57095443596&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure