สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนอานันท์
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
 
             โรงเรียนอานันท์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนอานันท์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                         ๕. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐในระบบอิเล็คทรอนิกส์(E-Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอานันท์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนอานันท์ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๘๒๖๗๘๔ ในวันและเวลาราชการ

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายนุกูล ปานมัจฉา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอานันท์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย นุกูล ปานมัจฉา)
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย นุกูล ปานมัจฉา ผู้อำนวยการโรงเรียน

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075050775&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure