สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับ-จ่ายเงิน และห้องประชุม กลุ่มการคลัง สำนักงาน กศน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับ-จ่ายเงิน และห้องประชุม กลุ่มการคลัง สำนักงาน กศน
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรับ-จ่ายเงิน และห้องประชุม กลุ่มการคลัง สำนักงาน กศน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กลุ่มงานคลัง กศน. กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ปรับปรุงห้องรับ – จ่ายเงิน และห้องประชุม กลุ่มการคลัง สำนักงาน กศน. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มการคลัง สำนักงาน กศน. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มการคลัง สำนักงาน กศน. ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nft.go.th และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๒๐๙๖๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายประเสริฐ บุญเรือง)
เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ประภาภรณ์ อยู่เย็น)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ประภาภรณ์ อยู่เย็น นักวิชาการพัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065252747&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure