สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ สพป.บึงกาฬ

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศสพป.บึงกาฬ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศสพป.บึงกาฬ
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ สพป.บึงกาฬ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ห้องพัสดุ สพป.บึงกาฬ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bki.ictbk.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕๔๖๐๙๔๔๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอัมพร พินะสา)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ประไพพร บุญโท)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว ประไพพร บุญโท นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085194285&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure