สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งของศูนย์อาหาร ศธ.

ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.