สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารโรงอาหาร สพม. ๒๘

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
เรื่อง สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารโรงอาหาร สพม.๒๘
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28    มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารโรงอาหาร สพม.๒๘ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.mskyt28.info หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘๕๘๖๐๗๒๕   ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายฤทธา นันทพันธ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สุหัส ชำนิกุล)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง สุหัส ชำนิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105095374&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure