สอบราคาจ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศพร้อมดูแลความปลอดภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศพร้อมดูแลความปลอดภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง ไป-กลับ ชลบุรี-เชียงใหม่ เป็นเวลา ๔ วัน
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศพร้อมดูแลความปลอดภัยตลอดระยะเวลาเดินทาง ไป-กลับ ชลบุรี-เชียงใหม่ เป็นเวลา ๔ วัน
จำนวน  ๒  คัน
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 อ.เมืองชลบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๒๗-๔๑๒๐ ต่อ ๑๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอุดม มัตโน)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สมหญิง บุญลิขิต)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง สมหญิง บุญลิขิต นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085173557&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure