สอบราคาจ้างจ้างเหมารถยนตฺโดยสารบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง๕๐ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมารถยนตฺโดยสารบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง๕๐ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน
 
             สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมารถยนตฺโดยสารบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง๕๐ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานกศน.จังหวัดราชบุรี๑๑๒ หมู่๖ ต.ดอนกระเบื้องอ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.๐๓๒๓๘๙๑๖๗ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http;//ratcha.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๘๙๑๖๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ)
ผอ.สำนักงาน กศน จังหวัดราชบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว มยุรี สิทธิการ)
 นักจัดการงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว มยุรี สิทธิการ นักจัดการงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085272746&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure