สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
 
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                   ๖.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศ ปปช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับและรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                  ๗.ผู้เสอนราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                  ๘.ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกและหากมีการทำสัญญากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าเไม่เกินสามหมื่นบาทสามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้และต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากรและต้องปฏิบัติตามประกาศของ ปปช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpg2.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๘๔๘๑๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายนพดล อินปา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ลิขิต เวชกามา)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย ลิขิต เวชกามา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075276656&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure