สอบราคาจ้างจ้างเหมานำบุคลากรองค์คณะบุคคล สพป.ลำปาง เขต ๓ ศึกษาดูงาน

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมานำบุคลากรองค์คณะบุคคล สพป.ลำปาง เขต ๓ ศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ ส.ค.๒๕๕๗ ณ จ.จันทบุรี ระยอง และ กรุงเทพฯ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมานำบุคลากรองค์คณะบุคคล สพป.ลำปาง เขต ๓ ศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ ส.ค.๒๕๕๗ ณ จ.จันทบุรี ระยอง และ กรุงเทพฯ
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สพป.ลป.3 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๒๗-๑๙๕๓ ในวันและเวลาราชการ

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสันติทัศน์ เรืองเดช)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย พิรชัย จันทะสาร)
 รอง ผอ. สพป.ลำปาง เขต 3
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย พิรชัย จันทะสาร รอง ผอ. สพป.ลำปาง เขต 3

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085031371&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure