สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondayy39.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๖๗๒๓๕-๑๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นันธวัลย์ ทองอ่ำ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง นันธวัลย์ ทองอ่ำ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065254257&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure