สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒ รายการ

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒ รายการ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างปรับปรุงพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒ รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๑ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rpk21.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๐๖๒๐๕๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสมชาย จันทนา)
ผุ้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ถนิมพิมพา สิงหสุรศักดิ์)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ถนิมพิมพา สิงหสุรศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 เอกสารสอบราคา เลขที่ ๕/๒๕๕๗

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065291110&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure