สอบราคาจ้างจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารหอพักของ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

( สำเนา )
ประกาศ    สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารหอพักของ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
 
             สถาบัน   กศน.  ภาคเหนือ  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารหอพักของ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.northnfe.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๒๒-๔๘๖๒ ต่อ ๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอุดมศักดิ์ วงศ์พันธุ์)
ครู เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย อุดมศักดิ์ วงศ์พันธุ์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย อุดมศักดิ์ วงศ์พันธุ์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2557
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085254808&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure