สอบราคาจ้างจัดงาน กิจกรรม ครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ภายใต้ โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงาน กิจกรรม ครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ภายใต้ โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจัดงาน กิจกรรม ครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ภายใต้ โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มอำนวย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.reo1.moe.go.th/reo1/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๒๒-๑๔๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายสุชิน สาระจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง มยุรี กาเผือก)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง มยุรี กาเผือก นักวิชาการเงินและบัญชี

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075259552&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure