สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกระตุ้นประสาท ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกระตุ้นประสาท ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ งาน
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกระตุ้นประสาท ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ งาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๕๑๖ ม.๖ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๕๑๖ ม.๖ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.spcr.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๑๕๒๑๕๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางศิริพร ดาระสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง เมธิณี จันทร์แก้ว)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง เมธิณี จันทร์แก้ว ครู คศ.1

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065191425&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure