สอบราคาจัดซื้อสมาร์ทโฟน และ เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Notebook)

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสมาร์ทโฟน และ เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Notebook)
 
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6    มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่(Notebook) และสมาร์ทโฟน ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(Notebool) จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๒.  สมาร์ทโฟน จำนวน ๑๗   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 6 อ.บัวใหญ่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและพัสดุ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป     สถานที่    ชั้น 3  ห้องประชุมวานิชนุสรณ์   สพป.นครราชสีมา เขต 6

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ๖๖๖ ถ.ทางหลวง๒๐๒ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nma6.obec.go.th , www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๔๖๑-๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายศักดา จันทร์ฝอย)
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สุภาพร ภูวทิตย์)
 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง สุภาพร ภูวทิตย์ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085052781&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure