สอบราคาการจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาระดับจังหวัด

เรื่อง การสอบราคาการจ้างพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาระดับจังหวัด 


ที่มา : กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.