สอบครูผู้ช่วย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย

โรงเรียนหอวัง
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอภิชาติ จีระวุฒิ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และนางศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.)
ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 255
7
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557ที่สนามสอบโรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ


ภาพ : กุณฑิกา พัชรชานนท์

รมว.ศธ.กล่าวว่า การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันนี้
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการสอบแข่งขัน เพื่อให้เกิดการกระจายการทำหน้าที่ ซึ่งมีข้อดีคือ หากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะเกิดเป็นรายพื้นที่
ไม่กระทบต่อเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
ทำให้ไม่เกิดปัญหากระทบในวงกว้างเกินไป

นอกจากนี้
ได้ให้ส่วนราชการกำหนดโครงสร้างการออกข้อสอบที่คำนึงถึงค่าน้ำหนักและสัดส่วนในการออกข้อสอบของแต่ละเนื้อหาในแต่ละภาค
เพื่อให้ผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ
ออกข้อสอบตามโครงสร้างให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุมทุกประเด็น

โดยในการออกข้อสอบ จะมีทั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งคณะกรรมการเพื่อออกข้อสอบเอง และให้มหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
เพราะฉะนั้นมาตรฐานอาจจะแตกต่างกัน
จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลภายหลังการสอบแข่งขันฯ เสร็จสิ้น
เพื่อหาทางทำให้มาตรฐานตรงกัน


ในส่วนของการป้องกันการทุจริต
ได้มีการตื่นตัวและพยายามตั้งแต่การวางหลักเกณฑ์ มาตรการของ ก.ค.ศ. และ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และการกำกับติดตามของสำนักงาน
ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาโดยตลอด
เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็มีประสบการณ์จากปัญหาเรื่องการทุจริตที่ส่งผลกระทบและความเสียหาย
ทั้งในทางผลการปฏิบัติและต่อจิตใจของคนในวงการการศึกษา
จึงเชื่อว่าจะมีความตั้งใจดูแลกันอย่างเต็มที่ และคาดหวังว่าการสอบแข่งขันฯ
ครั้งนี้ จะทำให้ได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
แต่ละสถานศึกษามากขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้ เห็นว่าปัญหาสำคัญที่ต้องติดตามและวิเคราะห์กันต่อไป คือ
จำนวนผู้เข้าสอบที่มีมากถึง 104,545 คน แต่มีจำนวนอัตราว่างเพียง 1,888 ตำแหน่ง
แสดงถึงการสะสมของผู้เรียนที่มีอยู่จำนวนมาก และจะเพิ่มอีกจากการผลิตครูในแต่ละปี
จึงต้องดูแล หาวิธีผลิตครูที่มีคุณภาพ และต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์การวางแผนการผลิตและพัฒนาครู
รวมถึงการรับบุคคลเข้ามาเป็นข้าราชการครูอย่างจริงจัง


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์
โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
19/4/2557