สอนภาษาจีนในไทย
คณะผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐประชาชนจีน

 src=

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ, คณะผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำโดยนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อุปนายก, นายสรสินธุ ไตรจักรภพ อุปนายก, พลเอก วิชิต ยาทิพย์ อุปนายก, พลเอก อุทัย ชินวัตร อุปนายก และนายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าพบศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐประชาชนจีน

รมว.ศธ.กล่าวภายหลังการหารือว่า สมาคมสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๓๖ ซึ่งในช่วงเวลานั้นฝ่ายเสนาธิการของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้แนะนำให้ไทยได้จัดตั้งองค์กรภาคเอกชนที่ทำหน้าที่เป็นสะพานที่สั้นที่สุดขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ในขณะนั้นฝ่ายจีนมีสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีนายเหมาเจ๋อตง อดีตรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นนายกสมาคม ส่วนสมาคมดังกล่าวมีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก

โดยช่วงที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ประสานงานให้มีการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดของไทยกับมณฑลและเมืองของจีน เช่น จังหวัดภูเก็ตกับเมืองเอียนไถ, จังหวัดสุโขทัยกับมณฑลส่านซี, จังหวัดปราจีนบุรีกับนครฉางชุน เป็นต้น รวมทั้งได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งสถานกงสุลไทยในประเทศจีนแล้ว ๔ แห่ง คือ ที่นครซีอาน นครเฉิงตู เมืองหนานหนิง และมณฑลเซียะเหมิน ตลอดจนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า เพื่อให้ข้าราชการทุกส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน และองค์กรอิสระ เดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา ๑ ปี ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๗ โดยที่ผ่านมามีข้าราชการ ศธ.ไปเข้ารับการอบรมโครงการนี้เช่นกัน

สำหรับการหารือครั้งนี้ สมาคมฯ ได้แจ้งว่าทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะร่วมมือด้านการศึกษากับไทย โดยได้เชิญ รมว.ศธ.ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งเสนอความร่วมมือ ๕ เรื่องที่สำคัญ คือ

๑) อบรมการศึกษาภาษาจีน โดยจีนจะจัดส่งครูผู้สอนภาษาจีนให้ประเทศไทย ๑,๐๐๐ คน หรือไทยจะจัดส่งครูไปเรียนภาษาจีนจำนวน ๑,๐๐๐ คนก็ได้ โดยจีนยินดีที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้

๒) ร่วมมือกำหนดหลักสูตรการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

๓) จัดค่ายฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน-ฤดูหนาวร่วมกัน

๔) จัดการแข่งขันความรู้ภาษาจีนด้านในไทย

๕) ส่งเสริมให้ดำเนินการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister School) ระหว่างสถาบันการศึกษาของจีนและไทย เพื่อร่วมมือพัฒนาการศึกษา

โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้กล่าวแสดงความยินดีที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว โดยตอบรับที่จะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำเชิญ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีผู้บริหารทุกองค์กรหลักร่วมเดินทางไปด้วย ทั้งนี้ ศธ.กำลังดำเนินนโยบายการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในประเทศไทย จึงได้ขอให้จีนเพิ่มจำนวนครูเข้ามาสอนภาษาจีนในสถานศึกษาทุกระดับของไทยมากขึ้น ประมาณ ๕,๐๐๐ คน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย โดยในระหว่างนี้ขอให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง ศธ. กับสมาคมฯ เพื่อหารือถึงรายละเอียดการทำงานตามกรอบความร่วมมือดังกล่าวต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน


More Photos : ข่าวที่ 37/2555