สสวท. เดินหน้าอบรมครูวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง สร้างสมรรถนะเด็กไทย หนุนนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21


          ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกสังกัดจาก 350 โรงเรียน รวมจำนวน 1,050 คน จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  สนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเร่งขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งในโรงเรียนทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง สามารถจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาของรัฐบาล
          ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งวิทยาการคำนวณ จัดอยู่ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ด้วย โดยวิทยาการคำนวณ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการรู้ดิจิทัล ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่ทำให้สามารถรับมือกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ การขับเคลื่อนวิชาวิทยาการคำนวณในโรงเรียนจึงมีความสำคัญต่อการสร้างสมรรถนะของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21
          การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน นำความรู้ไปใช้ยกระดับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งให้เป็นห้องเรียนแห่งการเตรียมคนรุ่นใหม่สู่ศตวรรษที่ 21 รองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้สำเร็จ
ที่มา : สสวท.