สสวท. มอบรางวัลการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน


          ดร. วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางดวงสมร คล่องสารา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท. มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล ให้แก่ทีม โรงเรียนที่ชนะเลิศ ในการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน (GLOBE Student Research Competition 2019) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนต่าง ๆ กิจกรรม GLOBE ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชน เสวนาจากพี่สู่น้อง บอกเล่าประสบการณ์จากการทำงานวิจัยของ GLOBE การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ส่งเสริมให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ฝึกฝนทักษะ นำสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น จัด ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ  ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทต่าง ๆ ดังนี้


1. รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น
          – ระดับประถม ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จังหวัดยโสธร ชื่อผลงาน ประสิทธิภาพของน้ำหมักมูลวัวและน้ำสมุนไพรรางจืดที่มีต่อการปรับสภาพความเป็นกรดของดิน


          – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดกรุงเทพฯ ชื่อผลงาน  การศึกษาลักษณะผิวใบและปริมาณการปกคลุมของฝุ่นละอองบนผิวของไม้ยืนต้นที่เจริญเติบโตบริเวณริมถนนรอบโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา


          – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ชื่อผลงาน โลหะหนักในน้ำที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ แพลงก์ตอนและปลาบริเวณคลองปากประ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


          – รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อผลงาน สถานการณ์ไข้เลือดออกกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยาในตำบลที่มีลักษณะพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในจังหวัด


2. รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยด้วยปากเปล่า ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อผลงาน สถานการณ์ไข้เลือดออกกับปัจจัยด้านนิเวศวิทยาในตำบล ที่มีลักษณะพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่


3. รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยด้วยปากเปล่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ ชื่อผลงาน การศึกษาเรื่องปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู่ Perna viridis บริเวณปากอ่าวไทย เพื่อสร้างรูปแบบจำลองการปักเสาเลี้ยงหอยที่ส่งผลต่ออัตราการไหลในการเพิ่มการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู่


4. รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยด้วยปากเปล่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชื่อผลงาน การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพดินกับการปกคลุมของหญ้าทะเลแต่ละชนิดที่ระยะห่างจากชายฝั่งแตกต่างกันบริเวณหาดปากคลอง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง          นอกจากนี้ สสวท. ยังได้จัดประกวด 2019 Mosquitoes Short film “การณรงค์และป้องกันโรคระบาด  ที่เกิดจากยุงร้าย” ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้


          รางวัลหนังสั้นดีเด่น ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย เรื่อง ยุงตัวนิดมีพิษเหลือร้าย


          รางวัลหนังสั้นดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง เรื่อง ยุงอันตราย


          “ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นการบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ร่วมกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่เน้นการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการ แนวทาง และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ” อีกด้วยที่มา : ประชาสัมพันธ์ สสวท.