สรุปสาระของการประชุมThe First UNESCO Leadership Symposium on Education for Sustainable Development 13 – 15 มีนาคม 2562

สรุปสาระของการประชุมThe First UNESCO Leadership Symposium on Education for Sustainable Development
13 – 15 มีนาคม 2562
ณ Omori Village, Shimane Pefecture ประเทศญี่ปุ่นนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The First UNESCO Leadership Symposium on Education for Sustainable Development (ESD) ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 Omori Village, Shimane Pefecture ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นางสาวสิริภัคค์ ธรรมบุศย์ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมเดินทางไปครั้งนี้ด้วย


Download>>


กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 มีนาคม 2562