สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564