สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สั่งจ้าง) เดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564