สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สั่งจ้าง)