สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562


          วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 รางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต 11 ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักการศึกษา ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 และการประชุมวิชาการนานาชาติของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2562 จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขอต้อนรับครูผู้ได้รับรางวัลเมื่อปี 2560 ที่มาเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2


          ข้าพเจ้าได้รับทราบด้วยความชื่นชมยินดีที่ครูทั้ง 11 คน ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการระดับชาติของแต่ละประเทศ นับเป็นครูรุ่นที่ 3 ที่มีความโดดเด่นและได้อุทิศตนอย่างไม่ย่อท้อในวิชาชีพการสอนด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ครูทุกคนที่สมควรกับรางวัลนี้ได้รับการยกย่องไม่เฉพาะในระดับชาติ แต่รวมถึงการยอมรับในระดับนานาชาติเนื่องจากเป็นผู้สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นต่อชีวิตของลูกศิษย์และมีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา ปี 2562 นี้เป็นปีที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนที่ก้าวหน้าเพื่อความยั่งยืนในประเทศสมาชิอาเซียน รวมทั้งประเทศติมอร์-เลสเต จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทุกประเทศก้าวไปข้างหน้าเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนด้วยกัน ขอให้พวกเราทำงานไปด้วยกันเพื่อส่งเสริมครูให้เป็นแรงกระตุ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครูคือปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ครูคือมนุษย์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนที่จะพัฒนาคุณลักษณะของตนเองและสร้างค่านิยมต่างๆ ให้เกิดขึ้น ไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ สามารถมาแทนที่ครูได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว นั่นคือว่าทำไมครูที่ดีจึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ได้ ด้วยการพัฒนาพวกเขาให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีความสามารถทั้งในระดับชาติและระดับเป็นพลเมืองของโลกด้วย          การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นคู่ขนานกับพิธีพระราชทานรางวัลนี้จะเป็นพื้นที่ที่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 ได้มาแบ่งปันความรู้ความสามารถและแนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในอนาคตด้วย ผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศต่าง ๆ 11 ประเทศ และในภูมิภาค ได้ร่วมมือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งด้านวิชาการ และระดมทรัพยากรต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านทั้งหลาย สำหรับการมีส่วนร่วมต่อการศึกษาและการพัฒนาครูในภูมิภาคร่วมกัน สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศ ทั้ง 11 ประเทศ รวมทั้งกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทุกคนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้การจัดงานทั้งสองงานเกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ณ บัดนี้และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิต


          ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มาจากการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ทั้ง 11 ประเทศ โดยมีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน ซึ่งจะมีการคัดเลือกสุดยอดครู 2 ปีครั้ง เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล ประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ปี 2562 มีประวัติที่น่าสนใจดังนี้1.บรูไน ดารุสซาลาม นางฮาจา นูร์เลีย ฮาจี อัสปาร์ ครูใหญ่โรงเรียน เซลา เรนดา ลัมบัก คานัน จาลัน
49 ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารการศึกษาและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูด้านการศึกษาพิเศษ เป็นต้นแบบโรงเรียนแบบเรียนรวม (Model Inclusive School) ศูนย์ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปัญญาเลิศ รวมถึงเด็กๆทุกคน อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพครู วิทยากรฝึกอบรมครูให้กับกระทรวงศึกษาและสถาบันผลิตครู


2.กัมพูชา นายลอย วิรัก ครูสอนฟิสิกส์ โรงเรียนมัธยมฮุนเซน โลเลียพา เอีย จังหวัดกัมปงชนัง
เน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการทดลอง สร้างบทเรียนที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันด้วยสื่อการเรียนรู้ใกล้ตัว กระตุ้นการเรียนรู้นักเรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ไม่มีนักเรียนตกซ้ำชั้น ด้วยความมุ่งมั่นว่าการศึกษาที่ดีจะนำไปสู่การให้โอกาสแก่เด็กโดยเฉพาะเด็กยากจน


3. ฟิลิปปินส์ นายซาดัด บี มินันดัง นักมานุษยวิทยาผู้เปลี่ยนอาชีพตนเองมาเป็นครู โรงเรียนประถมศึกษาอัมมิร๊อล เมืองโคตาบาโต จังหวัดมินดาเนา มีส่วนช่วยพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ผู้ริเริ่ม “รถลากเสริมความรู้” รถลากเคลื่อนที่บรรทุกหนังสือเรียนและสื่อการเรียนรู้ไปยังหมู่บ้านเพื่อให้เด็กที่ขาดโอกาสได้รู้หนังสือ ริเริ่มโครงการความศรัทธาในการทำงานร่วมกันเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกกรณีการลักลอบหรือล่อลวงเด็กเพื่อสร้างสันติสุขและวินัยในชุมชน


4.ติมอร์-เลสเต นางลูร์เดส รันเกล กอนคัลเวส ครูประถม โรงเรียนมาทาทา ฟิเลีย เมืองเอเมรา ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาโดยร่วมกับครูใหญ่ก่อตั้งโรงเรียนมาทาทา โดยใช้ที่ดินของครอบครัวเพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ภูเขาสูง มากว่า 19 ปี นักจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมเพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการกลุ่มและกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ (Active Learning) ร่วมเขียนหลักสูตรภาษาเตตุนระดับประถมศึกษา นับเป็นครูผู้เตรียมอนาคตให้แก่เด็กของติมอร์-เลสเต ซึ่งเด็กทุกคนที่เข้าเรียนโรงเรียนของเธอจะเรียกครูลูร์เดสว่า แม่ หรือ มาม่าลูร์


5. เวียดนาม นายเลอ ทัน เลียม ครูสอนวิชาฟิสิกส์และเทคโนโลยี โรงเรียนฮิม ลัม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กชนเผ่ากลุ่มน้อย อำเภอเกาทั่น จังหวัดเฮาเกียง พัฒนานักเรียนโดยฝึกกระบวนการคิดจากชีวิตจริงและช่วยเหลือชุมชนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยชาวเขมร ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรียน ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกสังเกตและแสดงให้เห็นปัญหาในชุมชน


6. สิงคโปร์ นางแอนเจลีน ชาน ซิว เหวิน ครูการศึกษาพิเศษ ผู้มุ่งมั่นไม่ปล่อยให้เด็กพิเศษคนใดตกหล่นหรือออกกลางคัน ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กพิเศษ สอนอ่านและพูดอย่างอดทนจนกว่าจะสามารถพัฒนาความก้าวหน้าได้ตามลำดับ เอาใจใส่ทั้งจิตใจเด็กและสภาพความเป็นอยู่ของลูกศิษย์ และมีบทบาทสำคัญเป็นแกนนำเครือข่ายการพัฒนาครูและผู้ฝึกอบรมการจัดการศึกษาพิเศษให้กับกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์


7. ไทย นายสุเทพ เท่งประกิจ ครูประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ครูของชุมชนผู้สร้างโอกาสให้แก่เด็กและคนในชุมชนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้ผูกสัมพันธ์คนไทยและมุสลิมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสันติภาพ จัดตั้ง ‘ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้’ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยฝึกให้ลงมือทำเพื่อให้เกิดทักษะในการดำรงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


8. อินโดนีเซีย นายรูดี้ ฮาร์ยาดี้ ครูผู้จัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมแบบผสมอาชีวศึกษาที่ 1 จิมาฮิ จังหวัดชวาตะวันตก เน้นการสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ด้วยเทคนิคการสอนที่ใส่ใจความสนใจของเด็ก โดยการตั้งคำถามเพื่อหาสิ่งที่เด็กชอบและเชื่อมโยงเนื้อหาในชั้นเรียนให้เข้ากับความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคล ผลงานที่โดดเด่นคือ “Peppermint” กระบวนการเรียนการสอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มาจากคำว่า วางแผน Plan ค้นหา Explore ปฏิบัติ Practice ดำเนินการ Perform สอบถาม Enquiry สะท้อน Reflect จดจำ Memorize และอินเทอร์เน็ต Internet


9. สปป ลาว นายไพสะนิด ปันยาสวัด ครูและหัวหน้าแผนกวิชาภาษาและวรรณกรรมลาว โรงเรียนมัธยมสันติภาพ หลวงพระบาง ผู้ส่งเสริมการสอนเพื่อยกระดับความตระหนักทางวัฒนธรรมลาวและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลวงพระบางเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สืบทอดทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งพัฒนาเอกสารข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหลวงพระบาง


10. มาเลเซีย นาง เค เอ ราซียาห์ ครูผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ โรงเรียนมัธยมปันจี เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ผู้ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยความรักและความเอาใจใส่ ฝึกฝนทักษะชีวิตเพื่อสามารถอยู่ได้ในสังคม สร้างนวัตกรรมการสอน เช่น ชั้นเรียนแต่งหน้า ห้องเรียนสปาเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ พร้อมทั้งถ่ายทอดการสอนแก่ผู้ปกครองเพื่อฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ครูจึงช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าและดึงพลังในตัวของแต่ละคน หาสิ่งที่เด็กสนใจและมีความสุขที่ได้เรียนรู้ และเป็น 1 ใน 50 ครูผู้รับรางวัลครูดีเด่นโลก “Global Teacher Award” ในปี 2561 คัดเลือกโดย Varkey Foundation ประเทศอังกฤษ


11. เมียนมา นายหม่อง จ๋าย ครูสอนภาษาอังกฤษและเกษตร โรงเรียนมัธยมเจ๊าหมี่ โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ครูนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้เห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต จูงใจให้เด็กเรียนหนักโดยใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนจากการทดสอบภาษาอังกฤษระดับสุดยอดของเมืองปาเทงกีที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา