สภานักเรียนระดับประเทศ

รมว.ศธ.พบสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2559
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมรับฟังรายงานผลของสภานักเรียนในครั้งนี้ด้วยนางสาวพีรญา ภูศรีคชไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครสวรรค์ ในฐานะประธานสภานักเรียนระดับประเทศ และคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของสภานักเรียนฯ เช่น โครงการพี่สอนน้องด้วยการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ รณรงค์การประหยัดน้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นพี่ทบทวนความรู้ให้แก่รุ่นน้อง และโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง, จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในช่วงชั้นที่ 1-3, สร้างสรรค์กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น


ส่วนโครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ โครงการ TSC (Thailand Student Council) Green Challenge หรือสภานักเรียนไทยร่วมใจเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้สร้างกระแสโดยเชิญชวนนักเรียนจากทุกโรงเรียนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวผ่าน Social Media โดยโพสต์รายละเอียดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมวีดิทัศน์ เพื่อเป็นหลักฐานการทำกิจกรรม พร้อมทั้งติด #TSC Green Challenge ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา มีโรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง


ซึ่งผลที่ได้รับจากโครงการ TSC Green Challenge คือ เกิดการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างสภานักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 98 แห่ง ที่เป็นสมาชิกของสภานักเรียนระดับประเทศ อีกทั้งเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน พร้อมทั้งช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และผลจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามพบว่านักเรียนและเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้โรงเรียนสะอาดมากขึ้นและนักเรียนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


หลังจากนี้ สภานักเรียนฯ มีแนวทางที่จะขยายผลและต่อยอดโครงการดังกล่าวด้วยการเพิ่มรูปแบบกิจกรรมที่สนับสนุนจิตสำนึกในทุกด้าน ตลอดจนขยายผลไปยังชุมชนและสังคมในระดับที่ใหญ่ขึ้นต่อไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาจจัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย


สำหรับการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ยังพบปัญหาและอุปสรรค คือ การขยายผลและการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากโรงเรียนในเครือข่ายบางโรงเรียนยังขาดความรู้และความเข้าใจ อีกทั้งยังขาดงบประมาณในการดำเนินการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ยังคงให้ความสำคัญกับสภานักเรียนไม่มากเท่าที่ควร ตลอดจนบุคลากรไม่ค่อยให้ความร่วมมือ จึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนให้มากขึ้น รวมทั้งให้นโยบายที่ชัดเจนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภานักเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องรมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กิจกรรมที่สภานักเรียนฯ ได้ดำเนินการนั้นเป็นกิจกรรมที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมอบให้ สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักเพื่อประสานและส่งเสริมเครือข่ายของสภานักเรียนในประเทศไทย และเชื่อมโยงสภานักเรียนไทยไปสู่สภานักเรียนอาเซียน นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องรู้ว่าสภานักเรียนระดับประเทศมาจากโรงเรียนอะไร มีบทบาทอย่างไร และทำกิจกรรมอะไรบ้าง


ในส่วนของการขยายผลโครงการ TSC Green Challenge ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ นั้น ได้มอบให้ สพฐ. ดำเนินการส่งเสริมการต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวไปยังโรงเรียนอีก 10,000 แห่ง ผ่านเครือข่ายสภานักเรียนในแต่ละภูมิภาค ซึ่งต้องการให้เพื่อนนักเรียนโรงเรียนอื่นทราบด้วยว่าสภานักเรียนฯ ทำกิจกรรมอะไร


สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานของสภานักเรียนฯ นั้น สพฐ. จะต้องเข้าไปดูแล รวมทั้งแก้ปัญหาการให้สภานักเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการดึงเด็กออกนอกห้องเรียน ซึ่งไม่ใช่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องหลีกเลี่ยงไม่นำเด็กออกนอกห้องเรียนด้วยการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมและกำหนดกรอบการจัดกิจกรรมจากองค์กรภายนอกให้ชัดเจนโดยขอให้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสนใจจริง ๆ
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น : ถ่ายภาพ
30/9/2559