สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ ต่อนายก


          วันที่ 29 มกราคม 2563 สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น ต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร          สืบเนื่องมาจากการนำเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียน 4 ข้อ ได้แก่ 1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข 3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) และ 4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully ในวัน 11 มกราคม 2563 ซึ่ง รมว.ศธ. ได้รับข้อเสนอไว้ โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามข้อคิดเห็นที่สภานักเรียน และให้คณะกรรมการสภานักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียน มัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษาพร้อมครูที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 186 คน          มาประชุมสัมมนาเพื่อประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนร่วมกันอีกครั้ง และพร้อมใจกล่าวประกาศเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันทำงานสานต่อข้อคิดเห็นสภานักเรียน ทั้ง 4 ข้อ ในวันนี้ โดยจะมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ร่วมกับอีก 13 โรงเรียนเครือข่าย และถ่ายทอดสดผ่านทางรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ให้ได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและร่วมพลักดันกิจกรรมของสภานักเรียนซึ่งเป็นพลังสําคัญของเด็กในการทําประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเดินทางมาเซอร์ไพรส์ อีกทั้งยังร่วมรับฟังคำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียน ทั้ง 4 ข้อ โดยได้รับข้อเสนอไว้ พร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่สภานักเรียน เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต โดยกล่าวว่า “ทำดี ทำได้ทุกวัน” ซึ่งเด็ก ๆ ในวันนี้คืออนาคตของชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ที่มา : สพฐ.