สภานักเรียนนำเสนอข้อคิดเห็นต่อ รมว.ศธ.


          วันที่ 11 มกราคม 2563 คณะสภานักเรียนเข้ารับฟังโอวาทและนำเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมสภานักเรียนต่อ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ          สำหรับข้อเสนอของสภานักเรียนในปีนี้ มีอยู่ 4 ประเด็นหลัก คือ
1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
2. การส่งเสริมให้เด็กไทย รู้เท่าทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)
3. การส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
และ 4. การรณรงค์ลดการกลั่นแกล้งผู้อื่นในโรงเรียน (Bully)          ในโอกาสนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ได้ให้โอวาทแก่สภานักเรียนว่า ตนขอแสดงความชื่นชมโครงการสภานักเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการนำแนวความคิดและข้อเสนอของสภานักเรียนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมหลายด้าน การสร้างเครือข่ายของสภานักเรียนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ และสร้างจิตอาสา ซึ่งนำมาสู่การสร้างพลังของนักเรียนให้เป็นหนึ่งในพลังแห่งการพัฒนา โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนว่าเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ จึงพยายามส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องรอบคอบ รู้จักคิด และพิจารณาว่าสิ่งใดสมควรสิ่งใดไม่สมควร รู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมใจกันรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ เป็นพลเมืองที่ดีและเป็นกำลังที่เข้มแข็งที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป          ทั้งนี้ สภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ ตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมสภานักเรียนจะช่วยให้นักเรียน เกิดความคุ้นเคยกับสังคม มีกลไกกระบวนการดำเนินงานของสภานักเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในโรงเรียน ด้วยกระบวนการอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้ระเบียบ กฎ กติกา ซึ่งการดำเนินงานสภานักเรียนได้สอดคล้องกับนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ อยู่แล้ว          สำหรับการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2563 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี มีผู้ร่วมอบรมสัมมนาเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 จังหวัดละ 1 คน พร้อมครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนละ 1 คน นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และประถมศึกษาที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็งและขยายผลได้ จำนวน 16 โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 188 คน ซึ่งจากการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ในสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แล้วนำมารวบรวมสรุปเป็นข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีสำหรับประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ จากนั้นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 จึงได้ส่งมอบข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร ต่อไป
ที่มา : สพฐ.