สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับโครงงานนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ


          นักเรียนโครงงานคุณธรรมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนระดับคณะสงฆ์ภาค 17 เข้าร่วมค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ รุ่นที่ 2 ปีที่ 3 “นวัตกรรมเสริมสร้างสติ สมาธิ และปัญญาสู่สังคม”ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี

          และได้นำเสนอผลงานในการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU contest ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุม 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562          ในการนี้ โครงงานนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมได้รับ #รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับภาค ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น รับโล่ประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประกอบด้วย
เด็กชายธนากร ใจสม
เด็กชายอพิรักษ์ แสนจา
เด็กชายกิตติเดช สายวงศ์
เด็กชายศิวณัฐ จินตาแดง
เด็กชายณัฐพงศ์ กังวานสงค์
เด็กชายนพพล เลิศวาณิชสิริ
เด็กชายวุฒิชัย ถาวรวิจิตร
เด็กชายณัฐ แช่ย่าง
เด็กชายชัญชัย เตชะเลิศพนา
เด็กชายพิศุทธิ์ เตชะเลิศพนา
ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูกรองทอง วงษ์มงคล และครูพิสุทธิ์ สุริยะมณี          ในการดำเนินโครงงานนี้ ได้รับความกรุณาให้คำปรึกษาจาก พระสมุห์ จักรวาล สุเมโธ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ที่มา : สพฐ.