สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑. กลุ่มที่ ๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน ๔ รายการ ประกอบด้วย
                        – เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร   ๑ เครื่อง
                        – เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร ๑ เครื่อง
                        –  เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐  บีทียู  ๑ เครื่อง
                        –  เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู  ๕ เครื่อง
จำนวน ๑   ชุด
                 ๒. กลุ่มที่ ๒ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผนแพร่ ๕ รายการ ประกอบด้วย
                        – เครื่องฉายทึบแสง (แท่นวางภาพขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ นิ้ว*๑๐ นิ้ว)
                        – เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ANSI Lumens ๒ เครื่อง
                         – เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens ๑ เครื่อง
                        – จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด ๒๐๐ นิ้ว  ๒ จอ
                        – จอรับภาพ ชนิดมือดึง ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด ๑๒๐ นิ้ว ๒ จอ
จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mhs1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๖๑๒๑๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 
 
 

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย บุญชู จันทร์ดำ)
 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาย บุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015271601&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure