สพป.แพร่ เขต 2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ

( สำเนา )
 
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ
– – – – – – – – – – – – – – – – –
                        ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่ง ที่ 22/2546  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการตามรายการดังนี้
1.      กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลฯ             จำนวน              1          กล้อง
2.      เครื่องฉายภาพทึบแสง                            จำนวน              2          เครื่อง
3.      เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง                      จำนวน              1          เครื่อง
4.      เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน                     จำนวน              2          เครื่อง
5.      เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ 2 ก๊อก           จำนวน              4          เครื่อง
6.      เครื่องปรับอากาศฯ ขนาด 44,000 บีทียู    จำนวน              4          เครื่อง
7.      เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ                 จำนวน              1          เครื่อง
8.      จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว       จำนวน              1          จอ
9.      จอรับภาพชนิดมือดึง 120 นิ้ว                  จำนวน              1          จอ       
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
              1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
              2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
            3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
        5.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายตามโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555                                                                         6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    7.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                     กำหนด ยื่นซองสอบราคาซื้อ ตั้งแต่วันที่…..29 ธันวาคม 2557…..ถึงวันที่..14 มกราคม  2558……. เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา…08.30….น. ถึง…16.30… น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาแพร่เขต 2 ถนน…จรูญลองรัฐ…ตำบล.ห้วยอ้อ…อำเภอ…ลอง….จังหวัด….แพร่…….และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ….15 มกราคม  2558……..   ตั้งแต่เวลา ….10.00…. น. เป็นต้นไป       
                  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ถนนจรูญลองรัฐ…ตำบล.ห้วยอ้อ…อำเภอ…ลอง….จังหวัด….แพร่….ตั้งแต่วันที่   29 ธันวาคม 2557…..ถึงวันที่..14 มกราคม  2558……ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์.http://www.phrae2.com  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข…054-584-130…  ในวันและเวลาราชการ
                        อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2จะก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2558.. จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..2558 .จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 สามารถยกเลิกการจัดหาดังกล่าวได้
 
 
                                                                                           ประกาศ  ณ  วันที่      29       เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557.
                                                           
                                                                                                                  ลงชื่อ
                                                                                                                             (นายรอง ปัญสังกา)
                                                                                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ทองศรี ใจวงค์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว ทองศรี ใจวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125339274&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure