สพป.เชียงราย เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.cri2.obec.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๒๙๖๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นายชยภัทร เถื่อนคำ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว พวงเพ็ชร ใจศรี)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว พวงเพ็ชร ใจศรี นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055225016&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure