สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๙ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ โดย นายวรรณชัย  บุสนาม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน ๙   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 อ.เมืองหนองบัวลำภู ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ชั้น๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.ในวันและเวลาราชการ เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่
 

/เวลา……………………

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http//gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๓๖-๐๔๘๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายวรรณชัย บุสนาม)
รองผู้อำนวยการฯปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำภู เขต ๑

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง อภิญญา กลางประพันธ์)
 ผู้อำนวยการกลุ่ม
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง อภิญญา กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015278524&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure