สพป.หนองคาย เขต ๑ สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 อ.เมืองหนองคาย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http:www:nked 1 go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๔๑๒๖๙๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางสมลักษณ์ บุญประกอบ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ชุมพล พงษากลาง)
 เจ่าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาย ชุมพล พงษากลาง เจ่าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025024517&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure