สพป.สุโขทัย เขต ๒ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
 
            ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒  ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  ๒๒/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา   จำนวน   ๑๐  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคานี้
                       

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sukhothai2.go.th , www.gprocurement.go.th , www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๔-๔๑๗๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายมานพ ษมาวิมล)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ภิรมย์ เฉลิมศรี)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาย ภิรมย์ เฉลิมศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015143058&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure