สพป.สระบุรี เขต ๒ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๐,๗๙๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
              ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้    630,790    บาท
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saraburi2.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๓๕๘๖๑๒-๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายปราโมทย์ แสนกล้า)
ผอ.สพป.สบ.๒

 

 
(นาง ทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง ทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116159019&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure