สพป.สกลนคร เขต ๓ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล)

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล)
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) ตามรายการ ดังนี้
                  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sakonnakhon3.go.th www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖๙๑๗๑๓๒๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสุพัฒน์ พรมวัง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง เพียงใจ คำสกุลวงศ์ชื่น)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง เพียงใจ คำสกุลวงศ์ชื่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015141920&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure