สพป.สกลนครเขต 3 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา) สพป.สกลนครเขต ๓
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา) สพป.สกลนครเขต ๓ ตามรายการ ดังนี้
                  ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา) สพป.สกลนครเขต 3 จำนวน 25  รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซอง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Top