สพป. ลำปาง เขต ๓ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟ ๒ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟ ๒ รายการ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟ ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑   ชุด
                 ๒.  เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpg3.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๒๗-๑๙๕๓ ในวันและเวลาราชการ

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพิรชัย จันทะสาร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย พิรชัย จันทะสาร)
 รอง ผอ. สพป.ลำปาง เขต 3
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาย พิรชัย จันทะสาร รอง ผอ. สพป.ลำปาง เขต 3

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065008486&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure