สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ สอบราคาซื้อActive Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓
เรื่อง สอบราคาซื้อActive Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อActive Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw ตามรายการ ดังนี้
 Active Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw
จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.roiet3.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๕๗-๑๙๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสินสมุทร แสนสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓

 

 
(นาย วิชัย แสนโบราณ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
 โดย นาย วิชัย แสนโบราณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2558
ที่มา https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58035025012&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure