สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

————–
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๒/๒๕๔๖  สั่ง  ณ  วันที่ ๘  กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง  มอบอำนาจการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๑,๗๗๔.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔๒๖๕๐๘๒๙, ๐๔๓๕๑๓๐๐๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
 
 

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง สายพิณ ประดุจพงษ์เพชร)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง สายพิณ ประดุจพงษ์เพชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125289363&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure