สพป.ระยอง เขต ๒ สอบราคาซื้อค่าครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อค่าครุภัณฑ์
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อค่าครุภัณฑ์ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  Active Borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Thorw จำนวน ๑   ชุด
                 ๒.  กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๓.  เครื่องขัดพื้น จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๔.  เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๕.  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๖.  เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๗.  เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งผนัง ขนาด 16,000 บีทียู จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๘.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๙.  โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน ๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 อ.แกลง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สพป.รย.๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สพป.รย.๒ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๖๗๑๑๘๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธงชัย มั่นคง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว พิชชนาภา เมธวัน)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว พิชชนาภา เมธวัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125272591&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure