สพป.ระยอง เขต ๒ สอบราคาซื้อค่าครุภัณฑ์จำนวน ๕ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อค่าครุภัณฑ์
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อค่าครุภัณฑ์ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  Active Board พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw จำนวน ๑   ชุด
                 ๒.  กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๓.  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด16,000 บีทียู จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๔.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๕.  โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน ๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 อ.แกลง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สพป.รย.๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สพป.รย.๒ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๑๖๗๑๑๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายธงชัย มั่นคง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว พิชชนาภา เมธวัน)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นางสาว พิชชนาภา เมธวัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015107846&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure